Praktijk de Kust 

Praktijk voor Therapie 

Kwaliteit


Ik ben opgeleid tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut en werk binnen de kaders van de wet en regelgeving die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG, wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg,  de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens, de WKCZ, Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, de Wmg, Wet marktordening gezondheidszorg en de Beroepscode voor psychotherapeuten.

 

BIG nummer GZ-psycholoog: 49914975225

BIG nummer Psychotherapeut: 69914975216


Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de EMDR Vereniging. Daarnaast heeft de praktijk het Keurmerk Generalistische Basis GGZ (KiBG), en is de praktijk gevisiteerd door het NIP in juni 2022.


In mijn werk combineer ik kennis uit wetenschappelijk onderzoek ("evidence based practice") met feedback van cliënten over wat zij belangrijk vinden ("practice based practice"). Dit betekent dat ik kennis heb genomen van de zorgstandaarden, modules en richtlijnen die ontwikkeld zijn door de gezamenlijke inspanning van vakgenoten, cliënten en hun naasten. Het valt onder de verantwoordelijk van psychologen om hun beroepsmatig handelen te beschermen. Dit betekent dat ik bij individuele cliënten probeer om de algemene kennis over bepaalde psychische klachten te vertalen naar hun situatie.


Samenwerking

Er is een goede samenwerking met de huisartsen in de regio en met collega psychotherapeuten, psychiaters, fysiotherapeuten, haptotherapeuten en verloskundigen. Regelmatig is er telefonisch overleg met verwijzers. Ik ben ook beschikbaar voor consultatie. Daarnaast zijn er gezamenlijke bijeenkomsten om de kwaliteit van de zorg in de regio te verbeteren.

Ik werk veel samen met collega Mischa van Esveld.


Bescherming van uw gegevens

Voor onze beroepsgroep geldt een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is. Een aantal gegevens gaan naar uw huisarts, de zorgverzekeraar en het kwaliteitsinstituut AkwaGGZ:


-De huisarts: Het is gebruikelijk dat een brief naar uw huisarts gaat, zodat hij/zij op de hoogte is van de intake, voortgang en de afronding van de behandeling. Uiteraard bespreek ik de inhoud van de brief met u, en vraag ik uw toestemming.


-Uw ziektekostenverzekering: Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorgprestatie. Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose van u bekend is dan kunt u ervoor kiezen zelf te betalen. Een andere mogelijkheid is om een privacyverklaring te ondertekenen.


-Het nieuwe kwaliteitsinstituut AkwaGGZ (vanaf 15 januari 2019) zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid in de GGZ. Dat doet ze met de (door)ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, -registraties en -metingen. Cliënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Ook hanteert Akwa GGZ, c.q. het GGZ dataportaal, het uitgangspunt dat uitdrukkelijke toestemming van de cliënt voorwaarde is voor het verwerken van data uit metingen (ROM).                 


Voor elke berichtgeving aan bijvoorbeeld de huisarts zal ik vooraf uw toestemming vragen.


Uw dossier

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U heeft het recht het dossier in te zien en te laten vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot 20 jaar nadat de behandeling is afgerond. 

Om de privacy in dit digitale tijdperk te kunnen garanderen, gebruikt de praktijk zorgring, een digitale oplossing voor het veilig mailen en versturen van digitale bestanden. Ik verzoek u om waar het privacygevoelige informatie betreft naar dit e-mailadres te mailen: Praktijk.Nadja.Slee@zorgring.nl U kunt de gegevens ook per post versturen t.a.v. Nadja Slee, Nesdijk 27, 1861MG Bergen (NH)


Klachten

Mocht u twijfels hebben over de behandeling, of bent u ontevreden, dan ga ik hierover graag met u in gesprek. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan is er nog de mogelijkheid om met een collega erbij te overleggen. De praktijk is bovendien aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit NIP. 


Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van "geneeskundige GGZ" verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut is te vinden op de praktijk en hier te downloaden. 


kwaliteitsstatuut%20historie_2.pdf